โลโก้ไปรษณีย์ไทย

ข้อตกลงในการใช้บริการ

ข้อตกลงนี้เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้งาน Post Care และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท) เมื่อ ผู้ใช้งาน แสดงความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการยอมรับตามเงื่อนไขการใช้บริการของ ปณท ถ้าไม่ยินยอมตามข้อตกลงจะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิก Post Member* ของ ปณท. ได้

*สมาชิก Post Member ยังไม่รองรับการสมัครสมาชิกโดยผู้ที่มีสัญชาติอยู่ในสหภาพยุโรป ถ้าตรวจสอบพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่มีสัญชาติอยู่ในสหภาพยุโรป ปณท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ


ข้อตกลงทั่วไป

1. สิทธิในการใช้บริการ

บริการนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ผู้ใช้งานมีสิทธิใช้บริการเท่าที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ปณท. กําหนดเท่านั้น ปณท ขอสงวนสิทธิของบริการทั้งหมด เว้นแต่ข้อตกลง นี้จะถูกยกเลิกหรือตราบเท่าที่คุณไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงนี้ ปณท อนุญาตให้สิทธิผู้ใช้งานในการใช้บริการอย่างจํากัดและไม่เป็นเอกสิทธิ์ ผู้ใช้งานไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้บริการหรือข้อมูล หรือให้บุคคลที่สามใช้บริการหรือข้อมูล ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือผิดระเบียบ หรือผิดข้อตกลงนี้ ผู้ใช้งานจะไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ และไม่นําบริการไปผลิต ทําซ้ำดัดแปลง แก้ไข ย่อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อ

2. การใช้บริการ

การใช้บริการจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ทได้และอาจต้องใช้ซอฟท์แวร์อื่นเพิ่มเติม ผู้ใช้งานจะรับผิดชอบต่ออุปกรณ์และสิ่ งที่จําเป็นต่อการใช้บริการ เช่น ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์หรือซอฟแวร์หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต รวมถึงเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตและสิ่ งที่จําเป็นต่อการใช้บริการอื่นๆ สัญญาณอินเตอร์เน็ทจากผู้ให้บริการของผู้ใช้งาน และการเข้าถึงบริการในบางเวลาหรือในบางพื้นที่ ความสูญเสียหรือเสียหาย หรือภัยต่อความปลอดภัยอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการอินเตอร์เน็ท และการเปิดเผยช้อมูลต่อบุคคลที่สามหรือความผิดพลาดในการส่งข้อมูล การสื่อสาร หรือการตั้งค่าที่จําเป็นเพื่อเข้าใช้บริการ

3. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

ปณท ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีที่เผยแพร่ผ่านบริการของ ปณท บนเวปไซท์ของ ปณท หรือ เมื่อ ปณท แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยวิธีการอื่น ปณท อาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการไม่ว่า บางส่วนหรือทั้งหมด การที่ผู้ใช้งานยังคงใช้บริการต่อแสดงว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

4. การยกเลิกการใช้บริการ

ปณท อาจยกเลิกข้อตกลงนี้หรือระงับบริการถ้าผู้ใช้งานไม่ทําตามข้อตกลงนี้หรือ ไม่ยินยอมรับการติดต่อทาง อิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไปโดยใช้ดุลยพินิจของ ปณท และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการใช้บริการนี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าภายในโมบายแอปพลิเคชั่น Post Care


นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ปณท จะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามหรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อ เมื่อผู้ใช้เป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้ ปณทดําเนินการให้หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด อาทิการเปิดเผยข้อมูลตามคําสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อํานาจไว้ตามคําสั่ ง ศาล หรือตามหมายศาล

2. การเก็บรักษาข้อมูล

ปณท จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพ่ือวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกําหนด โดยผู้ใช้งานมีหน้าที่ ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของตนเอง เช่น การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้ บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด


มิถุนายน 2561